โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้รับรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of Basic Education Commission Qualit

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 264 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้รับรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Office of Basic Education Commission Quality Award : OBECQA) ระดับ OBECQA ของปี พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)