โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 269 ครั้ง

การประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันจันทร์ที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชนี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)