โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

คณะครูกลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพ จัดพิธีเบิกเนตร และบวงสรวงพระวิษณุกรรม

เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 261 ครั้ง

วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๑๙ น. คณะครูกลุ่มสาระเรียนรู้การงานอาชีพ จัดพิธีเบิกเนตร และบวงสรวงพระวิษณุกรรม โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นายบุญเทพ พิศวง เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณอาคารเรียนห้องเรียนอาชีพ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)