โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ ๓

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 , เปิดอ่าน 257 ครั้ง

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เข้ารับการฉีดวัคซีน เข็มที่ ๓ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนอำเภอแม่สาย (หอประชุมโรงเรียนเทศบาล 1 วัดพรหมวิหาร)

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)