โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 , เปิดอ่าน 688 ครั้ง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย แม่สายเกมส์

ในระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562 แลมีพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปภาพเพื่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายเกรียงไกร อภิธนัง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี ( [email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)