โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทยเกมส์ประจำปี พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 , เปิดอ่าน 625 ครั้ง

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย แม่สายเกมส์

ในระหว่างวันที่ 25 - 29 พฤศจิกายน 2562 แลมีพิธีเปิดการแข่งขัน ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปภาพเพื่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)