โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

คณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย ศึกษาดูงาน

เมื่อวันที่ 07 มกราคม 2565 , เปิดอ่าน 219 ครั้ง

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ คณะครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสาตร์ จังหวัดเชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)