โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กิจกรรมตามรอยวิถีพุทธและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยกลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 167 ครั้ง

กิจกรรมตามรอยวิถีพุทธและทำบุญตักบาตร เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โดยกลุ่มสาระเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ณ วัดพรหมวิหาร อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)