โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ROV และ PUBG กลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 , เปิดอ่าน 183 ครั้ง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน PUBG ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ได้รับรางวัลชนะเลิศ และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และเข้าร่วมแข่งขัน ROV ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จัดโดย กลุ่มสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)