โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ "ปรับกระบวนทัศน์ ม.ป.ศ."

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 , เปิดอ่าน 262 ครั้ง

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ "ปรับกระบวนทัศน์ ม.ป.ศ." วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายเกรียงไกร อภิธนัง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี ( [email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)