โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีปิดกีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย แม่สายเกมส์

เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 651 ครั้ง

พิธีปิดกีฬากลุ่มมัธยมศึกษา สพม.36 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย "แม่สายเกมส์"และพิธีมอบธงสหวิทยาเขตให้กับโรงเรียนแม่จันวิทยาคมเจ้าภาพ ปี 2563

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายเกรียงไกร อภิธนัง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี ( [email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)