โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีปิดกีฬาสหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย แม่สายเกมส์

เมื่อวันที่ 01 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 146 ครั้ง

พิธีปิดกีฬากลุ่มมัธยมศึกษา สพม.36 สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย "แม่สายเกมส์"และพิธีมอบธงสหวิทยาเขตให้กับโรงเรียนแม่จันวิทยาคมเจ้าภาพ ปี 2563

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)