โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เปิดภาคเรียนวันแรกประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2565 , เปิดอ่าน 154 ครั้ง

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เปิดภาคเรียนวันแรกประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเข้าแถวเคารพธงชาติ ณ โดมหน้าเสาธง โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรา

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)