โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ผู้อำนวยการ นายบุญเทพ พิศวง รองผู้อำนวยการ นางสาวลินดา ชุมภูศรี และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประชุมข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรการเรียนการสอนร่

เมื่อวันที่ 02 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 106 ครั้ง

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ ผู้อำนวยการ นายบุญเทพ พิศวง รองผู้อำนวยการ นางสาวลินดา ชุมภูศรี และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประชุมข้อตกลงความร่วมมือหลักสูตรการเรียนการสอนร่วมกับผู้บริหาร/อาจารย์ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ณ ห้องประชุม อาคารเรียน ๗ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)