โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีเชิดชูเกียรติตามโครงการส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 167 ครั้ง

พิธีเชิดชูเกียรติตามโครงการส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายเกรียงไกร อภิธนัง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี ( [email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)