โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

พิธีเชิดชูเกียรติตามโครงการส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 83 ครั้ง

พิธีเชิดชูเกียรติตามโครงการส่งเสริมศักยภาพสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม สหวิทยาเขตสุดถิ่นไทย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)