โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 86 ครั้ง

วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)