โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

งานโรงเรียนธนาคาร รับเกียรติบัตร "บุคคลรักการออม"

เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 555 ครั้ง

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 - ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 10 คน - ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 คน

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)