โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

งานโรงเรียนธนาคาร รับเกียรติบัตร "บุคคลรักการออม"

เมื่อวันที่ 04 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 143 ครั้ง

ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 - ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 10 คน - ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 10 คน

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)