โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

การประชุม ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 209 ครั้ง

การประชุม ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ครั้งที่ ๕ฝ๒๕๖๕ วัน พุธ ที่ ๒๒ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายเกรียงไกร อภิธนัง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี ( [email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)