โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อสังคมและอาชญากรรมในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้กับนักเรียนวิชาเลือกเสรีกลุ่ม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565 , เปิดอ่าน 151 ครั้ง

กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ในหัวข้อสังคมและอาชญากรรมในสถานการณ์ปัจจุบัน ให้กับนักเรียนวิชาเลือกเสรีกลุ่ม สาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพื่อเป็นการเพิ่มเติมองค์ความรู้สำหรับเป็นแนวทางการปรับตัวในการใช้ชีวิตและการดำรงชีวิตต่อไปอย่างมีความสุข สนุกกับการเรียน รู้เท่าทันสังคม รวมไปถึงกระบวนการยุติธรรม ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๔๗ – ๑๕.๒๗ น. ผ่านทางออนไลน์ Zoom ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)