โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์อาชีพจากศิษย์เก่าดีเด่น งานพัฒนาศักยภาพนักเรียน กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 , เปิดอ่าน 75 ครั้ง

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)