โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เข้าร่วมการประกวดระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 11

เมื่อวันที่ 03 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 94 ครั้ง
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับคณะครูผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เข้าร่วมการประกวดระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2564 ประกาศผลการประกวด เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย ดังนี้
1. นายรุ่งโรจน์ กันทาเขียว ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านวิชาการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวิชา จิตบาล ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
3. นางสาวสกุลรัตน์ ชุ่มเมืองเย็น ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมแนะแนว ด้านบริหารจัดการ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย
4. นายคมเพชร ราชคม ได้รับรางวัลครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมนักเรียน (ชุมนุมเยาวชนพลเมืองแม่สาย) ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)