โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

คณะผู้บริหารโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 301 ครั้ง

คณะผู้บริหารโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซักถามประเด็นเพิ่มเติม นอกเหนือจากการนำเสนอวีดีทัศน์ ๑๕ นาที จากคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคาร ๗ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายรวินท์โชติ สุทะกุล ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นายวชิรวิชญ์ ประมาณ ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)