โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

คณะผู้บริหารโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 08 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 107 ครั้ง

คณะผู้บริหารโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ รับการตรวจเยี่ยมพื้นที่ผ่านทางระบบวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซักถามประเด็นเพิ่มเติม นอกเหนือจากการนำเสนอวีดีทัศน์ ๑๕ นาที จากคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัล IQA AWARD ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอาคาร ๗ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)