โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

รองผู้อำนวยการลินดา ชุมภูศรี ตัวแทนคณะผู้บริหาร มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 , เปิดอ่าน 100 ครั้ง

วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ รองผู้อำนวยการลินดา ชุมภูศรี ตัวแทนคณะผู้บริหาร มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ และนักเรียนที่ได้เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ จัดโดยสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมหาวิทยาลัยแม่โจ้

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)