โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA) โดย ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง และทีมงาน

เมื่อวันที่ 04 กันยายน 2565 , เปิดอ่าน 100 ครั้ง

กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบประเมินวิทยฐานะดิจิทัล (Digital Performance Appraisal: DPA) โดย ผศ.ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง และทีมงาน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี

โรงเรียนแม่สายประสิทธิศาสตร์ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รูปภาพเพิ่มเติม https://www.facebook.com/NganSotThasnsuksaRongreiynMaesayPrasiththiSastr/photos/pcb.5706431996074481/5706340876083593/

 

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)