โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนครูผู้สอน ที่ได้รับรางวัลในเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “The 2nd National Basic STEM Innovation Hybrid Forum 2022”

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 31 ครั้ง
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนครูผู้สอน ที่ได้รับรางวัลในเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “The 2nd National Basic STEM Innovation Hybrid Forum 2022” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. นายปรีดา คำแก้ว ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานสะตีมศึกษา (Student STEAM Project Contest) แบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวิชา จิตบาล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานสะตีมศึกษา (Student STEAM Project Contest) แบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. นางอาภิสรา ขาวศรี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดการสื่อสารเชิงสะตีม (STEAM TALK) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
4. นางสาวอรกาญจน์ วงค์จันทร์มา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดการสื่อสารเชิงสะตีม (STEAM TALK) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)