โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนครูผู้สอน ที่ได้รับรางวัลในเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “The 2nd National Basic STEM Innovation Hybrid Forum 2022”

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2565 , เปิดอ่าน 176 ครั้ง
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับตัวแทนครูผู้สอน ที่ได้รับรางวัลในเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 “The 2nd National Basic STEM Innovation Hybrid Forum 2022” จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้
1. นายปรีดา คำแก้ว ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานสะตีมศึกษา (Student STEAM Project Contest) แบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ว่าที่ร้อยตรีสุวิชา จิตบาล ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดโครงงานสะตีมศึกษา (Student STEAM Project Contest) แบบโปสเตอร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
3. นางอาภิสรา ขาวศรี ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดการสื่อสารเชิงสะตีม (STEAM TALK) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ
4. นางสาวอรกาญจน์ วงค์จันทร์มา ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง การประกวดการสื่อสารเชิงสะตีม (STEAM TALK) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายเกรียงไกร อภิธนัง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี ( [email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)