โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEMC) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตรวจเยี่ยมการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR

เมื่อวันที่ 06 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 23 ครั้ง

ดร.อาทิตยา ปัญญา ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานการพัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEMC) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย นางสาวแสงแข คงห้วยรอบ ผู้อำนวยการกลุ่มสถาบันภาษาอังกฤษ ตรวจเยี่ยมการทดสอบวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR สำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 1 - 5 ของศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จังหวัดเชียงราย รอบสอบวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 - 14.00 น

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)