โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

สอบธรรมศึกษาสนามหลวงชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี 2565

เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 131 ครั้ง
สอบธรรมศึกษาสนามหลวงชั้นตรี-โท-เอก ประจำปี 2565
สนามสอบวัดวิเชษฐ์มณี
ห้องสอบโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์อำเภอแม่สาย
จังหวัดเชียงราย
โดยมี นางสาวลินดา ชมภูศรี
- รองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ประธานฝ่ายฆารวาสกล่าวต้อนรับ
- พระครูวิสุทธิธรรมภาณี ปญฺญาวโร เจ้าคณะอำเภอแม่สายประธานสนามสอบ ให้โอวาท และอ่านคำปราศรัยแม่กองธรรมสนามหลวง
- พระครูนิวิฐสุภาจารคุณ สุภาจาโร เจ้าคณะตำบลแม่สาย ฝ่ายการศึกษา กล่าวรายงาน
 
 
 

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายเกรียงไกร อภิธนัง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี ( [email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)