โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา(RSC) สภาฯ จิตอาสา และ รด.จิตอาสา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมให้ครู บุคลากรและนักเรียนสวมใส่หมวกนิรภ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 182 ครั้ง

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา(RSC) สภาฯ จิตอาสา และ รด.จิตอาสา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมให้ครู บุคลากรและนักเรียนสวมใส่หมวกนิรภัย ใส่ใจการใช้รถ ใช้ถนน เพื่้อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ให้ตระหนักรู้และร่วมกันปฏิบัติตามกฎจราจร ตลอดจนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภายใต้การสนับสนุนกิจกรรมโดย บริษัทกลาง คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

นายบุญเทพ พิศวง ([email protected])

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน)

นายรวินท์โชติ สุทะกุล ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารทั่วไป)

นายวชิรวิชญ์ ประมาณ ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารวิชาการ)

นายเทวิน กระธง ([email protected])

(รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารแผนงานและงบประมาณ)