โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา(RSC) สภาฯ จิตอาสา และ รด.จิตอาสา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมให้ครู บุคลากรและนักเรียนสวมใส่หมวกนิรภ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 10 ครั้ง

วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา(RSC) สภาฯ จิตอาสา และ รด.จิตอาสา ได้จัดกิจกรรมรณรงค์สนับสนุนและส่งเสริมให้ครู บุคลากรและนักเรียนสวมใส่หมวกนิรภัย ใส่ใจการใช้รถ ใช้ถนน เพื่้อความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ให้ตระหนักรู้และร่วมกันปฏิบัติตามกฎจราจร ตลอดจนช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ภายใต้การสนับสนุนกิจกรรมโดย บริษัทกลาง คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)