โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กิจกรรม Run For Dome 2019

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 41 ครั้ง

วันที่ 15 ธันวาคม 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์จัด กิจกรรม Run For Dome 2019 เพื่อจัดหาทุนสร้างโดมหน้าเสาธงโรงเรียน

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

โหลดรูปกล้องครูณรงค์

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

ครูสุดลักษณ์ ณ พิกุล

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)