โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

กิจกรรม Run For Dome 2019

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 , เปิดอ่าน 186 ครั้ง

วันที่ 15 ธันวาคม 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์จัด กิจกรรม Run For Dome 2019 เพื่อจัดหาทุนสร้างโดมหน้าเสาธงโรงเรียน

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

โหลดรูปกล้องครูณรงค์

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)