โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาตร์ได้จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนากระบวนการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาสมรรถนะ"

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 , เปิดอ่าน 67 ครั้ง
วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาตร์ได้จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ
"พัฒนากระบวนการเรียนรู้มุ่งสู่การพัฒนาสมรรถนะ"
โดย มี
ครูรัฐศักดิ์ มณีเนตร (ครูโรงเรียนวัดราชโอรส)
ครูพรรษวุฒิ จูโพธิ์แก้ว (ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา)
ครูร่มเกล้า ช้างน้อย (ครูโรงเรียนเทพศาลาประชาสรรค์)
อาจารย์กฤษฎา ปัญญาประทีป (อาจารย์พิเศษ สถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ แก่คณะครูและบุคลากร
ณ หอประชุมเทิดไท้มหาราชินี โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)