โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

Smart Kids กิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม เพื่อควบคุมหุ่นยนต์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 , เปิดอ่าน 20 ครั้ง

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)