โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

นายบุญเทพ พิศวง ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิด การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ "ปรับกระบวนทัศน์พัฒนา ม.ป.ศ."

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 , เปิดอ่าน 5 ครั้ง

นายบุญเทพ พิศวง

(ผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายเกรียงไกร อภิธนัง

(รองผู้อำนวยการ)

นางสาวลินดา ชุมภูศรี

(รองผู้อำนวยการ)

นายเทวิน กระธง

(รองผู้อำนวยการ)