โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

อบรมให้ความรู้ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 , เปิดอ่าน 95 ครั้ง

วันที่ 17 มกราคม 2563 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ จัดกิจกรรมโครงการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยกลุ่มส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)