โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 , เปิดอ่าน 15 ครั้ง

วันที่ 27 กันยายน 2562 โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาอังกฤษสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงราย

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน แก้วศักดิ์

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

ครูสุดลักษณ์ ณ พิกุล

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)