โรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์

Maesai Prasitsart School | www.maesai.ac.th

ปรัชญาของโรงเรียน |

เรียนดี มีอนามัย น้ําใจประเสริฐ เลิศด้วยวินัย

   ภาพกิจกรรม   

บรรยากาศกิจกรรม WARM UP กระชับ GAT วิชาภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2563 , เปิดอ่าน 37 ครั้ง

วันที่ 12 กันยายน 2563 กิจกรรม "WARM UP กระชับ GAT" การติวเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ GAT/PAT วิชาภาษาไทยของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

รูปภาพและรายละเอียดเพิ่มเติม

นายปราโมทย์ นพวงศ์

(ผู้อำนวยการ)

นายมงคลชัย คนชม

(รองผู้อำนวยการ)

นายภูมรินทร์ สีกา

(รองผู้อำนวยการ)

นายสุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)

นางอัมพวัน คำรักษา

(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ)